Sağlık Hizmetlerinde Kalite Algısı: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama

Günümüzdeki pek çok sektörde standart haline gelmeye başlayan kalite kavramı sağlık sektöründeki uygulamalarda da yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin aldıkları sağlık
hizmetlerindeki kalite algısının nasıl oluştuğunu belirlemektir. Kalite algısını oluşturan unsurları belirlemek adına evren olarak belirlenen Süleyman Demirel Üniversitesi ‘nde bir uygulama yapılmıştır. Örnekleme dahil olan
öğrencilerin sağlık kurumlarından bekledikleri kalite ile gerçekte algıladıkları kalite arasında nasıl bir ilişki olduğu ve bu algıyı oluşturan faktörlerin neler olduğuna ilişkin veriler anket çalışması ile toplanmıştır. Her ne kadar üniversite öğrencilerinin sağlık hizmetleri alma sıklıkları az olsa da, çalışma sonuçlarının sağlık sektöründeki kalite algısının belirleyicilerini ortaya koymak adına kullanılabilir çıktılar oluşturduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Kalite Algısı

 

Yayın Adı: 6. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı

 

Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

 

Yayın Türü: Basılı Kitap

 

Sayfa Numarası: 637-642

 

Yayın Tarihi: Eylül, 2012

Çalışmanın Tam Metni İçin Tıklayınız